Stadsdorp Geerdinkhof is een initiatief van en voor bewoners van de wijk Geerdinkhof in Amsterdam Zuidoost. Het doel is modern nabuurschap te bewerkstelligen: een bijdrage leveren aan het wel en wee van de mensen die in je buurt wonen waarbij wederkerigheid een belangrijk uitgangspunt is. Met Stadsdorp Geerdinkhof wordt de sociale cohesie versterkt. Van belang in een tijd waarin het individualisme hoogtij viert. Stadsdorp Geerdinkhof is er voor iedereen: jong en oud, man en vrouw, hulpbehoevend of niet.

De initiatiefnemers hebben het idee van Stadsdorp getoetst bij de mensen die in Geerdinkhof wonen. Een vragenlijst is onder ruim 500 woningen verspreid en ruim 100 mensen hebben deze geretourneerd. Wat waren zoal de reacties:

Ongeveer de helft van de mensen die hebben gereageerd zou op dit moment af en toe gebruik willen maken van onderlinge diensten of hulp uit de wijk; een enkeling met enige regelmaat. Het accent ligt op hulp bij activiteiten in en rond het huis. Een derde van de mensen heeft daar op dit moment geen behoefte aan.

Driekwart van de mensen die hebben gereageerd wil af en toe iets doen voor iemand uit de wijk. Het grootste deel van het aanbod heeft betrekking op het uitvoeren van kleine klusjes in en rondom huis. Ook meegaan naar het ziekenhuis, hulp bieden bij administratie, computerhulp, lesgeven in talen, oppassen, met mensen samen naar museum of film gaan worden genoemd.

Naast laagdrempelige hulp wordt ook informatie over goede vaklieden, uitwisselen van ervaringen over zonnepanelen en vloerisolatie en het lenen van gereedschappen (lange ladders, tuingereedschap en dergelijke) op prijs gesteld.

Met al deze ideeën, suggesties en opmerkingen zijn de initiatiefnemers verder aan de slag gegaan. Inmiddels is de groep van mensen die een actieve bijdrage wil leveren aan het opzetten van Stadsdorp Geerdinkhof uitgebreid met een aantal kartrekkers.

Stadsdorp Geerdinkhof wil zich, om te beginnen, richten op drie verschillende pijlers van onderlinge en wederzijdse hulp:

  • Het aanbieden van activiteiten waar iedereen aan mee kan doen met als doel onderling contact tot stand te brengen of te versterken.
  • Het organiseren van vraag en aanbod, zowel incidenteel als structureel wat betreft het doen van klusjes in en rond het huis.
  • Het delen van informatie over onder andere onderhoud van het huis, uitwisselen van praktische tips en materialen etc.