In april hebben alle bewoners van Geerdinkhof een vragenlijst over het stadsdorp Geerdinkhof in hun bus gekregen. Anna Kok, Marieke Vernooij en ondergetekende wilden op deze manier inventariseren of er in onze buurt belangstelling zou zijn een stadsdorp op te zetten. In dit artikel het resultaat van deze enquête en het vervolg daarop.

Maar eerst nog even heel kort wat het begrip stadsdorp inhoudt.

Een stadsdorp is een initiatief van en voor bewoners in een buurt met het doel modern nabuurschap te bewerkstelligen. Stadsdorp Zuid is hier destijds als eerste mee gestart in 2010. Daarna is het aantal stadsdorpen in en om Amsterdam toegenomen tot 25 en er komen steeds weer nieuwe bij. Op www.stadsdorpenamsterdam.nl kun je lezen hoe iedere buurt hier op een eigen wijze inhoud aan geeft.

Stadsdorp Geerdinkhof wil zich richten op drie verschillende pijlers van onderlinge en wederzijdse hulp:

  • Activiteiten aanbieden waar iedereen aan mee kan doen met als doel onderling contact tot stand te brengen of te versterken.
  • Organiseren van vraag en aanbod, zowel incidenteel als structureel wat betreft het doen van klusjes in en rond het huis.
  • Het delen van informatie over onder andere onderhoud van het huis, uitwisselen van praktische tips en materialen et cetera.

Algemene conclusie

Er zijn zo’n kleine honderd vragenlijsten ingevuld. Geen gek resultaat voor een schriftelijke enquête. Ook waren er veel positieve reacties via de mail of gewoon door mensen die ons daarover aanspraken.

En om maar met de laatste vraag van de vragenlijst te beginnen: vrijwel alle mensen die hem ingevuld hadden, willen op de hoogte gehouden worden van het initiatief.

Kortom een goed begin voor stadsdorp Geerdinkhof.

Uit de vragenlijst kwam overigens heel duidelijk naar voren dat burenhulp niet iets nieuws is op Geerdinkhof. Veel mensen doen al, zo nodig, een beroep op hun buren. Ze passen op elkaars huis, doen boodschappen voor elkaar, laten de hond uit of klussen voor elkaar. Ook worden er veel gezamenlijke activiteiten ondernomen zoals wandelen, lezen, eten maken en groen onderhouden. Behalve spontane en informele acties, zijn er ook verschillende clubs. In het Infobulletin is daar overigens een paar jaar geleden al uitgebreid aandacht aan gegeven.

Sommige mensen geven aan zich zodanig ‘ingebed’ te voelen in hun buurt dat het goed is zoals het is.

Een enkeling vindt het begrip stadsdorp een verschrikking of is bang dat er een enge dorpssfeer kan ontstaan.

 

Aanbod en vraag

Driekwart van de respondenten reageerde positief op de vraag tijd en zin te hebben regelmatig of af en toe iets te doen voor iemand uit de wijk. Af en toe vooral omdat werk of gebrek aan tijd een rol spelen. Voor degenen, die de vraag met nee hebben beantwoord, gelden dezelfde argumenten. Ook de hoge leeftijd en het mantelzorger zijn worden als redenen genoemd.

Het grootste deel van het aanbod heeft betrekking op het doen van kleine klusjes in en rondom huis. Ook meegaan naar het ziekenhuis, hulp bieden bij administratie, computerhulp, lesgeven in talen, oppassen, met mensen samen naar museum of film worden genoemd.

Ongeveer de helft van de respondenten zou op dit moment af en toe gebruik willen maken van diensten of hulp uit de wijk, een enkeling met enige regelmaat. Een derde zegt nee of vindt het op dit moment nog niet nodig.

Ook hier ligt het accent weer op hulp bij activiteiten in en rond het huis. Maar ook informatie over goede vaklieden, uitwisselen van ervaringen over zonnepanelen en vloerisolatie en het lenen van materialen (lange ladders, tuingereedschap en dergelijke) wordt op prijs gesteld. En een fietsenmaker op Geerdinkhof zou ook gewenst zijn.

Er zijn meer leuke en zinvolle suggesties gegeven op het gebied van vraag en aanbod, maar bovenstaande geeft al een beeld van de diversiteit en aard van de activiteiten.

 

Ideeën voor het stadsdorp

Met de reacties op de vraag naar ideeën voor het stadsdorp, zouden we een pagina kunnen vullen. Voor een deel overlappen die de suggesties, geopperd bij de hierboven gestelde vragen.

Een kleine greep uit alle ideeën, die genoemd zijn en ook meerdere keren terugkwamen:

  • Elkaar regelmatig ontmoeten op een centrale plek voor bijvoorbeeld een borrel, koffie/thee of eten.
  • Een eetclub organiseren.
  • Het ondernemen van activiteiten op creatief gebied zoals gezamenlijk schilderen, huisconcerten geven, een atelierroute samenstellen, voorlezen op scholen.
  • Gezamenlijk of met een groepje bezoeken van voorstellingen, musea en film.
  • Huiswerkhulp of taalles geven.
  • Gezamenlijk dubbel glas, kozijnen of rolluiken aanschaffen.
  • Tips uitwisselen rond beveiliging en isolatie.

 

Het vervolg

Met al deze ideeën, suggesties en opmerkingen gaan we natuurlijk verder aan de slag.

Dat kost tijd en geld.

Met het indienen van een projectplan bij het stadsdeel hopen we wat geld te krijgen om te kunnen aansluiten bij de website van www.stadsdorpenamsterdam.nl en onze eigen website daarin onder te brengen. Essentieel onderdeel van die website wordt het afstemmen van vraag en aanbod op elkaar en ook het delen van informatie. Twee pijlers, die in het stadsdorp Geerdinkhof centraal staan.

Maar we hebben ook tijd nodig.

De mensen, die hebben aangegeven op de hoogte gehouden te willen worden, krijgen van ons in die tussentijd via de mail regelmatig bericht over nieuwe ontwikkelingen, activiteiten en dergelijke.

Daarnaast willen we zo snel mogelijk starten met het aanbieden van activiteiten. Voor ieder type activiteit hebben we mensen nodig, die dat coördineren. In een stadsdorp kwamen we de term kartrekkers tegen, een term die we gemakshalve overnemen. Een aantal mensen heeft al aangegeven actief te willen zijn. Met hen beleggen we in juni al een eerste bijeenkomst.

Heeft u na het lezen van dit alles ook zin om zich actief in te zetten voor het stadsdorp of heeft u het enquêteformulier door omstandigheden niet ingevuld en wilt u dat alsnog doen, stuur dan een mail naar Anna Kok, info@annakok.nl