In het vorige Infobulletin is uitgebreid aandacht besteed aan het resultaat van de enquête over het Stadsdorp Geerdinkhof. De positieve reacties, zowel schriftelijk als mondeling en de vele suggesties en ideeën om modern nabuurschap inhoud te geven, stimuleerden de drie initiatiefnemers, Anna Kok, Marieke Vernooij en ondergetekende, dan ook om meteen aan de slag te gaan. Hier kunt u lezen wat er de afgelopen tijd tot stand gekomen is en waar we druk mee bezig zijn.

Om te beginnen is het belangrijk te vermelden dat zeven mensen naar aanleiding van de enquête al meteen aangaven zich actief te willen inzetten voor het stadsdorp. Samen met deze ‘kartrekkers’ was het mogelijk snel een en ander te realiseren. Met zijn tienen komen we nu iedere maand bij elkaar om ideeën uit te wisselen, activiteiten te plannen, ervaringen te delen en volgende stappen voor te bereiden. Sommige zaken zijn vrij snel en eenvoudig te organiseren, andere kosten meer tijd, zijn wat complexer en vragen specifieke deskundigheid.

 

Meet & Greet

De eerste sociale activiteit, die gerealiseerd werd, betrof een maandelijkse koffieochtend: Meet & Greet op Geerdinkhof. Met de intentie elkaar te ontmoeten en te kijken wat je voor elkaar kunt betekenen. Na de eerste bijeenkomst in juli, volgde er een tweede in augustus met twee keer zoveel bezoekers als de eerste keer. Het was een geslaagde ochtend.

Met als kanttekening dat als het aantal bezoekers blijft toenemen, we op Geerdinkhof een gemeenschappelijke ruimte wel heel erg missen. Zeker als we in de toekomst de Meet & Greet bijeenkomsten ook af en toe ’s avonds organiseren en we waarschijnlijk op meer mensen kunnen rekenen. Een gemeenschappelijke ruimte die overigens ook voor andere doeleinden handig zou zijn.

In de Nieuwsbrief staat steeds wanneer en bij wie de volgende Meet & Greet is.

 

Nieuwsbrief

Over Nieuwsbrief gesproken; hierin is te lezen hoe het er met het Stadsdorp Geerdinkhof voorstaat.

Alle mensen die op de vragenlijst hebben aangegeven op de hoogte te willen worden gehouden, hebben inmiddels al twee keer deze aantrekkelijk vormgegeven Nieuwsbrief ontvangen.

Behalve informatie over de laatste ontwikkelingen ligt het accent in de maandelijkse Nieuwsbrief tot nu toe op het vermelden van activiteiten op sociaal, cultureel, sportief en creatief gebied. Voor elk van deze activiteiten kunnen mensen zich van te voren opgeven bij de kartrekker van dit onderdeel.

Om een paar voorbeelden te noemen: met een groepje mensen wandelen of fietsen, een bezoek brengen aan het literair café op Geerdinkhof of kijken naar vogels in de buurt met een vogelkenner.

 

De lange termijn

Er is in de zomermaanden al heel wat van de grond gekomen. Maar er moet ook nog het een en ander gebeuren.

Voor het realiseren van de tweede en derde pijler van het Stadsdorp Geerdinkhof (zie kader) is een eigen website, waarin vraag en aanbod met betrekking tot het krijgen en bieden van zorg en hulp en het delen van informatie op elkaar afgestemd kunnen worden, essentieel.

Het ontwikkelen en ook (in een later stadium) het beheer hiervan vraagt tijd, geld en expertise. We hebben een op dit gebied deskundige en actieve kartrekker in ons midden, maar het is niet van de ene op de andere dag te regelen.

Uiteraard willen we met een eigen website graag aansluiten bij www.stadsdorpenamsterdam.nl.

We hopen dat we daar binnenkort, nu de vakantieperiode voorbij is en het contact met de betreffende mensen gelegd is, met onze eigen homepage en logo te vinden zijn. Het bestuur heeft inmiddels de domeinnaam vastgelegd.

Ook over het financiële gedeelte is nog intensief overleg gaande met het stadsdeel.

Heeft u de Nieuwsbrief niet ontvangen en wilt u hem alsnog krijgen, stuur dan een mail naar Anna Kok, info@annakok.nl

In kader de pijlers van Stadsdorp Geerdinkhof:

  • Het aanbieden van activiteiten, waar iedereen aan mee kan doen, met als doel onderling contact tot stand te brengen of te versterken.
  • Het organiseren van vraag en aanbod, zowel incidenteel als structureel wat betreft het doen van klusjes in en rond het huis.
  • Het delen van informatie over onder andere onderhoud van het huis, uitwisselen van praktische tips et cetera.